Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation
Witold Ober - pasjonat automatyki i miłośnik technologii zakłada firmę WObit Witold Ober. Pierwsza siedziba mieściła się w Poznaniu w kamienicy w mieszkaniu prywatnym.

Witold Ober - passionate about automation and technology mi-part of the company WObit Witold Ober. The first headquarters was in Poznan in a tenement house in a private flat.

Pierwsze urządzenia: WOGAL - programator układu typu GAL oraz WODEMON - moduł i narzędzie programistyczne dla mikrokontrolera czasu rzeczywistego serii 78KIII. Witold Ober opracował je aby udostępnić nowoczesną technologię w przystępnej cenie inżynierom i młodym polskim firmom.
First devices: WOGAL - GAL and WODEMON programmer - module and programming tool for the 78KIII series real time microcontroller. Witold Ober developed them to provide modern technology at an affordable price to engineers and young Polish companies.
Organizacja targów we Frankfurcie nad Odrą, ta współpraca od początku definiowała działalność Witolda Obera, który kładł silny nacisk na szerzenie wiedzy i dawanie dostępu do technologii. W jednym roku rozesłanych było ok. 100 000 listów marketingowych.
The organization of the fair in Frankfurt (Oder) from the beginning defined the activity of Witold Ober, who put a strong emphasis on disseminating knowledge and giving access to technology. In one year, about 100,000 marketing letters were sent out.
Rozpoczęcie sprzedaży enkoderów i czujników – współpraca pozwoliła na rozszerzenie działalności firmy o część handlową

Start of sales of encoders and sensors co-operation allowed the company to expand its business operations

WObit jako jedno z niewielu przedsiębiorstw w branży automatyki posiadał bazę ok. 800 000 adresów firm, co umożliwiało skuteczną komunikację z klientami.
WObit, as one of the few enterprises in the automation industry, had about 800,000 business addresses, which enabled effective communication with clients.
WObit zaprogramował konfigurację urządzeń do precyzyjnego pozycjonowania 30-metrowego radioteleskopu, dostarczył odpowiedni sprzęt, a także opracował i wdrożył urządzenia odczytujące pozycję teleskopu. Już wtedy zastosowano najnowsze osiągnięcia techniki (przetworniki kodowe o rozdzielczości 19 bitów, łącza światłowodowe). Urządzenie funkcjonuje do dziś umożliwiając naukowcom prowadzenie badań.
WObit programmed the configuration of devices for precise positioning of a 30-meter radio telescope, provided the appropriate equipment, and also developed and implemented devices that read the telescope's position.The latest technical achievements (code converters with a resolution of 19 bits, fiber-optic connectors) were used then. The device is functioning today, enabling scientists to conduct research.
Pierwszy obszerny katalog przetworników optoelektronicznych – jedyna tego typu dokumentacja techniczna na polskim rynku. Poza marketingiem bezpośrednim możliwość kontaktu za pośrednictwem internetu – WObit posiadał stronę www oraz adres e-mail, co już wtedy otwierało małą firmę na cały kraj, a nawet świat

The first extensive catalog of optoelectronic transducers  - the only technical documentation of this type on the Polish market. In addition to direct marketing, it is possible to contact via the Internet - WObit had a website and an email address, which was already opening the company for a whole country, and even the world

Urządzenia pomiarowe własnej produkcji – liczniki Kameleon obsługujące większość oferowanych enkoderów. Wiedza inżynierska przekładała się na projektowanie i produkcję własnych urządzeń do oferowanych już enkoderów. Umożliwiło to dostarczanie klientom kompleksowej oferty z zakresu pomiarów.

Measuring devices of own production - Kameleon counters servicing most of the offered encoders. Engineer's knowledge translated into the design and production of own devices for the encoders we already offer. This made it possible to provide customers with a comprehensive range of measurements.

Pierwszy katalog silników krokowych i sterowników – 60-stronicowy katalog silników krokowych z opisem podstaw funkcjonowania silników i sterowników mikroprocesorowych własnej produkcji. Stanowił on pierwszą i jedyną taką publikację firmową na polskim rynku. Od początku działalności firmy kładziony był silny nacisk na dzielenie się specjalistyczną wiedzą, stąd katalog był z jednej strony podręcznikiem, a z drugiej ofertą handlową.

The first catalog of stepper motors and controllers - A 60-page catalog of stepper motors with a description of the basic functioning of motors and microprocessor controllers of own production. It was the first and only company publication on the Polish market. From the beginning of the company's activity, a strong emphasis was put on sharing specialist knowledge, hence the catalog was on the one hand a manual and on the other a trade offer.

Udział w targach branżowych
Participation of trade fairs
Udział w targach branżowych na MTP Poznań
Participation of trade fairs at MTP Poznan
Rozwój firmy spowodował przeniesienie do nowej siedziby na ulicy Gruszkowej 4 w Poznaniu

The development of the company resulted in the move to a new headquarters at Gruszkowa Street 4 in Poznan

Zaczęła się tam wyłaniać pierwsza struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. Pierwsze działy to sekretariat, produkcja, magazyn, a także obsługa klienta
The first organizational structure of the enterprise started to emerge there. The first departments are the secretariat, production, warehouse, as well as customer service
Rokroczny udział w targach branżowych
An annual participation in trade fairs
Z biegiem czasu poszerzała się oferta firmy zarówno o dystrybuowane produkty jak i o własne urządzenia. W odpowiedzi na potrzeby klientów w firmie powstał dział badań i rozwoju odpowiedzialny za powstawanie i ulepszanie nowych urządzeń.
Over time, the company's offer has expanded, both for distributed products and for own devices. In response to the needs of clients in the company, a research and development department was created responsible for the creation and improvement of new devices.
Więcej produktów w ofercie oraz powiększający się dział sprzedaży zadecydowały o powstaniu oddziału firmy zlokalizowanego w Podpniewkach w gminie Pniewy.
More products on offer and the expanding sales department decided to establish a branch of the company located in Podpniewice in the Pniewy commune.
Do Podpniewek przeniesiony został magazyn, w którym przybyło dużo przestrzeni, wpłynęło to również na poprawę organizacji pracy i wysyłek, a także zwiększenie dostępności produktów dla naszych klientów.
A warehouse has been moved to Podpniewki, in which a lot of space has arrived, it also contributed to improving the organization of work and shipments, as well as increasing the availability of products for our clients.
Dzięki inicjatywie Witolda Obera WObit bierze udział w Eksperymentarium w Łodzi - wydarzeniu promującym automatykę i robotykę wśród najmłodszych.

Thanks to the Witold Ober initiative, WObit participates in the Experimentarium in Lodz - an event promoting automation and robotics among the youngest.

W nowym oddziale szybko rozrasta się Dział Doradztwa Technicznego i Sprzedaży.
The Department of Technical Consulting and Sales is growing fast in the new branch.
WObit wspiera młodzież i prezentuje roboty podczas zawodów CybAirbot na Politechnice Poznańskiej.
WObit supports young people and presents robots during the CybAirbot competition at the Poznan University of Technology.
Zespół rośnie w siłę również w oddziale w Poznaniu. Rozwija się Dział Obsługi Klienta.
The team was also in the branch in Poznań. The Customer Service Department develops.
W 2009 roku powstał innowacyjny produkt, który stanowi bazę dla zupełnie nowej linii produktów i rozwiązań mechatronicznych.
In 2009, an innovative product was created, which is the basis for a complete line of products and mechatronics solutions.
WObit we współpracy z Zespołem Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu oraz Politechniką Poznańską zorganizował wyjątkowe wydarzenie - Dzień Mechatroniki pod hasłem
WObit in cooperation with the Mechanical School of them. Of the National Education Commission in Poznań and the Poznan University of Technology organized a special event - The Day of Mechatronics under the slogan "Mechatronics - a profession with a future.
Dzięki wielkiej pasji Witolda Obera do automatyki WObit współtworzył nowe targi branżowe - AUTOMA w Poznaniu. Firma zaprezentowała jedno z największych stoisk w swojej historii, pełne nowoczesnych urządzeń, inspirujące zarówno inżynierów jak i młodzież.
Thanks to Witold Ober's great passion for the WObit automation, he co-created the new trade fair - AUTOMA in Poznań. The company presented one of the largest stands in its history, full of modern equipment that inspires both engineers and young people.
W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w grudniu 2009 roku firma podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą: <em><strong>Wzrost innowacyjności technologicznej i produktowej firmy WObit w dziedzinie automatyki i robotyki</strong></em><br />Było to zwieńczenie przygotowanego biznesplanu i działań rozwojowych firmy

As part of the Innovative Economy Operational Program from measure 4.4 New investments with high innovation potential, in December 2009 the company signed a co-financing agreement for the implementation of the project under the name: Increase in technological and product innovation of WObit in the field of automation and robotics
It was the culmination of a prepared business plan and development activities of the company

Początek budowy nowej siedziby w Dęborzycach
The beginning of the construction of a new headquarters in Deborzyce
Młodzież szkół średnich ustanowiła rekord na najdłuższego wieloczłonowego robota mobilnego. Robosnake został zbudowany z 32 modułów i mierzył aż 6,2 metra długości. Robosnake znalazł się w Księdze Rekordów i Osobliwości.
The youth of secondary schools set a record for the longest multi-segment mobile robot. Robosnake was built from 32 modules and measured 6.2 meters in length. Robosnake is in the Book of Records and Peculiarities.
Firma kontynuuje działalność pod nazwą P.P.H. WObit E.J. Ober s.c.
The company continues to operate under the name P.P.H. WObit E.J. Ober s.c.
WObit współorganizuje Piknik Techniki promujący mechatronikę wśród młodzieży.
WObit co-organizes the Picnic of Technology promoting mechatronics among young people.
Przenosiny do nowoczesnej siedziby w Dęborzycach w gminie Pniewy. W nowym budynku mieszczą się m.in. sale konferencyjne i szkoleniowe oraz wygodne pomieszczenia dające optymalne warunki do pracy.
Transfer to a modern headquarters in Dąbierzyce in the Pniewy commune. The new building houses, among others conference and training rooms as well as comfortable rooms provide optimal conditions for work.
Siedziba firmy w Dęborzycach została wyposażona w nowoczesny park przemysłowy, który otworzył nowe możliwości rozwoju

The company's headquarters in Deborzyce has been equipped with a modern industrial park, which opened new possibilities for development

Wśród grona prelegentów Meet the Space, międzynarodowej konferencji naukowo-biznesowej, która ma na celu rozwój współpracy nauki i biznesu związanych z rozwojem technologii i badań kosmicznych, znalazł się Przemysław Degórski - Dyrektor Rozwoju, Produkcji i Sprzedaży w firmie WObit.
Among the speakers of Meet the Space, an international scientific and business conference, which aims to develop cooperation in science and business related to the development of technology and space research, is Przemyslaw Degórski - Director of Development, Production and Sales at WObit.
Wprowadzenie do oferty robotów MOBOT® AGV
Introduction to the offer of robots MOBOT® AGV
Obchody 25-lecia powstania firmy WObit. Podczas uroczystości, w której uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz, szkół oraz uczelni wyższych, a także osoby od lat związane z firmą, podsumowano dotychczasową historię i przedstawiono plany dalszego rozwoju.
Celebration of the 25th anniversary of the creation of the WObit company. During the ceremony, which was attended by representatives of local authorities, schools and universities, as well as people associated with the company for years, summarized the past history and presented plans for further development.
Udział jako wystawca w targach Hannover Messe
Participate as an exhibitor at Hannover Messe
WObit otrzymał tytuł Dostawcy Roku 2017 w kategorii Automatyka przemysłowa
WObit received the title of Supplier of the Year 2017 in the Industrial Automation category
Firma WObit zajęła pierwsze miejsce w kategorii Przemysł Jutra w konkursie
The WObit company took first place in the Industry of Tomorrow category in the competition "i-Wielkopolska - Innovative for Wielkopolska" organized by the Office of the Marszałowski Voivodship of Wielkopolska. The prize was awarded for the mobile robot MOBOT AGV CubeRunner.
Firma WObit objęła patronatem Technikum w zawodzie: technik mechatronik w Pniewach
The WObit company took the patronage of the Technical School in the profession: mechatronics technician in Pniewy
WObit gościł Premiera RP w Dęborzycach
WObit, the prime minister of the Republic of Poland in Deborzyce
Dwie nagrody w Konkursie Dobry Wzór dla MOBOTa firmy WObit
Two awards in the WObit MOBOT Good Competition
WObit otrzymał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju
WObit received the Polish Intelligent Development Award