Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Polityka prywatności i plików cookies Firmy WObit

Dokument ten reguluje politykę prywatności i plików cookies serwisu internetowego WObit1. Serwis internetowy jest zarządzany przez Elżbietę Ober i Jacka Obera prowadzących działalność gospodarczą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe WObit E.J. Ober spółka cywilna [P.P.H. WObit E.J. Ober s.c.], zwane dalej „Firmą WObit”, z siedzibą w Dęborzycach 16, 62-045 Pniewy zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 7831661475 oraz REGON 301507140. Z Firmą WObit można się kontaktować pod numerem telefonu: 0048 61 22 27 410 oraz przy użyciu adresu e-mail: wobit@wobit.com.pl.

 

1. Informacje ogólne

 1. Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie użytkowników serwisu Firmy WObit o warunkach zbierania, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi osobowymi nie są dane przedsiębiorców, przetwarzane wyłącznie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju.

 2. W zakresie polityki plików cookies, informujemy o warunkach przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnych urządzeniach użytkowników końcowych. Za użytkownika końcowego uznaje się osobę fizyczną lub podmiot, korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia własnych potrzeb.

 3. W celu zapewnienia użytkownikom serwisu internetowego jak najlepszej obsługi prezentujemy nasze produkty oraz dzielimy się naszą wiedzą również na kilkudziesięciu innych stronach internetowych. Polityka prywatności jaka na nich obowiązuje jest tożsama z niniejszym dokumentem.

 4. W celu ochrony praw do prywatności dane zbierane przez firmę WObit ograniczone są do niezbędnego minimum, które pozwala na prawidłową obsługę użytkowników serwisu.

 5. Dane z formularzy kontaktowych wykorzystywane są tylko i wyłącznie przez firmę P.P.H. WObit E.J. Ober s.c. w celu wymiany informacji pomiędzy naszą firmą a użytkownikiem.

2. Proklamacja

 1. Postępujemy z należytą starannością aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Twoich danych osobowych. Wdrażamy zapisy rozporządzenia oraz zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Są to w szczególności: ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.), a także ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.). W szczególności, dbamy o to aby Twoje dane osobowe były:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

  2. zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,

  3. niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z jawnie określonymi celami,

  4. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

  5. odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,

  6. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,

  7. niepoddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

  8. nieprzekazane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 2. Posiadamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby minimalizować ryzyko naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą.

3. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu internetowego jest Firma WObit.

4. Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Możemy przetwarzać dane osobowe Użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną udostępnione za pośrednictwem serwisu internetowego (m.in. formularzy kontaktowych) WObit, jeżeli są one:

  1. niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem a firmą WObit, w zakresie danych:
   imię, nazwisko, nazwa użytkownika, e-mail, adres, numer telefonu;

  2. realizowane w celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z użytkownikiem jeżeli jest to niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia,

  3. stosowane w statystyce w zakresie danych eksploatacyjnych, tj. informacje o skorzystaniu przez użytkownika
   z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 2. Nie przetwarzamy powyższych danych osobowych po zakończeniu korzystania przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, jednakże z zastrzeżeniem możliwości dalszego wykorzystywania tych spośród wymienionych danych, które są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

 3. Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1, 4, 6 i ust.2, art. 19 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Wymienione zakresy danych nie są wiążące dla ustalenia zakresu danych przetwarzanych przez Firmę WObit.

 4. Możemy przetwarzać dane osobowe, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

 5. Niezależnie, możemy także przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów przez nas realizowanych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony celu uznaje się w szczególności marketing bezpośredni naszych produktów lub usług, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

 6. W pozostałych sytuacjach, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie tej zgody następuje w szczególności poprzez zaznaczenie pola kontrolnego („checkbox”), przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) lub art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.).

5. Zbiory, ich zakresy i cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów przetwarzamy w usystematyzowanych zbiorach, które definiujemy przez cel ich przetwarzania. Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym dla realizacji ustalonego celu.

6. Powierzenie i udostępnianie danych osobowych

 1. Możemy powierzyć dane osobowe użytkowników serwisu internetowego firmy WObit innym podmiotom. Mogą być to np. hostingodawca, obsługa prawna i IT albo inny podmiot, z którym współpracujemy w celu należytego świadczenia usług. Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych. Aktualny wykaz podmiotów którym powierzamy przetwarzanie danych, jest stale dostępny dla wszystkich osób, których dane są przetwarzane. W celu uzyskania dostępu do niego, wystarczy zwrócić się do nas z taką prośbą. Można to uczynić, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail (iod@wobit.com.pl). Podstawę prawną powierzenia danych osobowych stanowi art. 28 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).

 2. Nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownikom serwisu internetowego firmy WObit, których dane dotyczą, przysługują związane z tym uprawnienia:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych,

 2. prawo do sprostowania swoich danych,

 3. prawo do usunięcia lub wstrzymania ich przetwarzania, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 5. prawo do odwołania w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku woli skorzystania z wymienionych uprawnień, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe są zawarte w punkcie 14 niniejszej Polityki.

8. Geolokalizacja

Możemy korzystać z funkcjonalności geolokalizacji, polegającej na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o miejscu pobytu użytkownika (np. miejscowość, kraj).

9. Pliki cookies

 1. Serwis informatyczny firmy WObit nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  2. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają poznać w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu oraz pomagają udoskonalać serwis.

 4. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

 7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

10. Pliki cookies podmiotów trzecich

 1. Korzystamy w swojej działalności z plików cookies stosowanych przez Google Ireland Limited w ramach usług:

  1. Google Analytics – pozwalają one na anonimowe badanie zachowań i ruchu użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu,

  2. Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps,

  3. YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o użytkowniku które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube.

 2. Polityka prywatności Google Ireland Limited znajduje się pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pL

11. Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej. Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności serwisu.

12. Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

13. Zmiany Polityki prywatności i plików cookies

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.

14. Kontakt

Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, próśb lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub plików cookies, zachęcamy do kontaktu.

Użytkownik może:

 1. wysłać e-mail: iod@wobit.com.pl,
 2. wysłać pismo: P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy,
 3. odwiedzić naszą firmę: Dęborzyce 16, gm. Pniewy.

 

1 Przez pojęcie „serwis internetowy WObit” rozumie się grupę domen i subdomen, których administratorem jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c.